Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.FARTUCHY-KUCHENNE.PL Obowiązuje od 14.10.2014, uaktualniony w dniu 21.04.2015 oraz w dniu 09.02.2016. I. Definicje Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają: 1) Administrator-Fartuchy-kuchenne.pl, Jędrzejowice 23, 27-400 Ostrowiec Św., NIP 6611804305, Regon 356911740, Wpis do CEIDG pod nr 552/2016 przez Urząd Miasta Ostrowiec Św. posługujący się dla potrzeb z Klientami adresem poczty elektronicznej zamowienia@fartuchy-kuchenne.pl, oraz numerem telefonu 727627496 2) Klient- osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, a której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera umowę sprzedaży towaru oferowanego przez sklep internetowy. 3) Regulamin- niniejszy regulamin. 4) Sklep internetowy- sklep internetowy prowadzony przez administratora pod domenami www.fartuchy-kuchenne.pl. 5) Towar- produkty, które klient może nabyć/wypożyczyć w sklepie internetowym, 6) Umowa sprzedaży- umowa sprzedaży towarów w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego zawarta pomiędzy administratorem sklepu, a klientem za pośrednictwem sklepu internetowego przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. 7) Zamówienie- oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru. 8) Konsument- Klient będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 9) Użytkownik- osoba fizyczna, lub prawna, a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną korzystająca ze sklepu. II. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.fartuchy-kuchenne.pl. 2. Niniejszy regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 3. Sklep internetowy prowadzony jest przez firmę Fartuchy-kuchenne.pl , Jędrzejowice 23, 27-400 Ostrowiec Św. 4. Klienci sklepu mogą w każdym czasie uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu na stronie internetowej sklepu w zakładce www.fartuchy-kuchenne.pl/regulamin. Klienci sklepu mogą regulamin, przetwarzać, pobierać, a także drukować. 5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Złożone zamówienie, oraz zamówienia już wcześniej dokonane widoczne są również na koncie klienta założonym na stronie internetowej sklepu. 6. Informacje o Towarach oferowanych przez sklep internetowy, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe, nie stanowią oferty sprzedaży, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego. 7. Administrator za pośrednictwem sklepu internetowego świadczy następujące usługi na rzecz Użytkowników: 1) Udostępnienie Użytkownikowi konta w sklepie, pozwalającego na korzystanie z usług sklepu oraz na dokonywanie zakupu towarów, 2) Otrzymywanie przez użytkownika, za jego zgodą bezpłatnych informacji na temat sklepu internetowego, na podany przez użytkownika adres e-mail oraz inne usługi informacyjne (newsletter). 8. Umowa na świadczenie usługi i założenie konta zostaje zawarta z chwilą założenia konta przez użytkownika na zasadach opisanych poniżej. 9. Użytkownik zobowiązuje się do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym naruszającym prawa lub dobra osobiste osób trzecich lub niezgodnych z obyczajami lub zasadami współżycia społecznego. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa podczas korzystania ze sklepu internetowego. III. Dane identyfikacyjne Administratora. 1. Usługi oferowane przez sklep świadczone są przez firmę Fartuchy-kuchenne.pl Katarzyna Pasterczyk, z siedzibą w Jędrzejowice 23, 27-400 Ostrowiec Św., wpisaną do CEIDG przez Prezydent Miasta Ostrowiec Św, pod nr 552/2016, nr NIP 6611804305, REGON 356911740, 2. Kontakt z Administratorem: tel 727627496, adres e-mail: zamowienia@fartuchy-kuchenne.pl, adres do korespondencji Fartuchy-kuchenne.pl, Jędrzejowice 23,27-400 Ostrowiec Św. 3. Usługi świadczone Administratora polegają na umożliwieniu użytkownikom sklepu kupna towarów oferowanych przez Administratora. IV. Procedura zakładania konta. 1. W celu dokonania rejestracji konta w serwisie Użytkownik powinien: a) przejść do strony rejestracji, b) wypełnić formularz rejestracyjny, podając prawdziwe dane, tj. (proszę wymienić jakie dane będą niezbędne do rejestracji. c) zaakceptować Regulamin, a w tym znajdującą się w dziale Politykę Ochrony VIII Prywatności, d) wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych, e) uaktywnić konto za pomocą linku przesłanego przez Administratora na podany przez Użytkownika adres e-mail. 2. Dane podane przez Użytkownika podczas procesu rejestracji muszą być prawdziwe oraz aktualne. 3. Użytkownik podaję dane, o których mowa w ust. 1 dobrowolnie. 4. Każdy użytkownik może w każdym czasie usunąć swoje konto bez podania przyczyny co jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usługi prowadzenia konta. W celu usunięcia konta Użytkownik winien po zalogowaniu na swoje konto w panelu Moje Konto kliknąć link usuń konto, a następnie informacje potwierdzić droga mailową: zamowienia@fartuchy-kuchenne.pl w temacie wpisując: usuń konto. 5. W celu zawarcia umowy o świadczenie usługi newslettera Użytkownik winien wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola. Przed wyrażeniem zgodny na otrzymywanie newslettera Użytkownik obowiązany jest zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz regulaminem newslettera. Umowę dotyczącą świadczenia usługi newslettera Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć wysyłając mail: zamowienia@fartuchy-kuchenne.pl w temacie wpisując: usuń z newsletter. 6. Zakładając konto lub wyrażając zgodę na otrzymywanie newslettera Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego postanowienia. 7. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz powstrzymania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie sklepu. 8. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania należytej staranności w zdefiniowaniu bezpiecznego hasła i zachowaniu w poufności hasła dostępu do swojego konta w sklepie. 9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki ujawnienia przez Użytkownika danych logowania do konta osobom trzecim. V. Zasady i procedura składania zamówień. 1. Przed złożeniem zamówienia w sklepie użytkownik jest zobowiązany uważnie zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Składając zamówienie Użytkownik oświadcza jednocześnie, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem i zaakceptował postanowienia w nim zawarte, oraz iż wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora. 2. Zamówienia można składać 24h na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. 3. Wszystkie ceny towarów oferowanych przez sklep podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT, a nie zawierają kosztów dostawy ani ewentualnych opłat celnych. 4. Cena podana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Użytkownika. 5. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia towarów oraz od wartości i wielkości zamówienia. O kosztach dostawy Użytkownik jest informowany bezpośrednio przy wyborze sposobu dostawy w trakcie składania zamówienia. Do kwoty zamówienia wlicza się wszystkie produkty objęte jednym zamówieniem. 6. Ewentualne zmiany cen towarów będą obowiązywały od momentu wprowadzenia ich do systemu informatycznego sklepu i nie dotyczą zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem. 7. W celu złożenia zamówienia Użytkownik winien powinien wybrać towar, w szczególności określić jego ilość, kolor, rozmiar, sposób płatności, adres wysyłki. 8. Po dokonaniu wybory towaru klient winien wybrać sposób dostawy oraz zapłaty za towar. 1. Po dokonaniu przez klienta wszystkich niezbędnych czynności, oraz podaniu danych niezbędnych do prawidłowego złożenia zamówienia, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie będzie zawierać następujące informacje: 1) przedmiot zamówienia, 2) cenę jednostkową każdego zamówionego towaru oraz cenę łączną zamówienia. Cena będzie zawierać w sobie koszt dostawy, podatek VAT, a także wszelkie koszty, 3) sposób i termin dokonania płatności, 4) dane identyfikujące sprzedawcę, w szczególności informacje o firmie, adresie do korespondencji, nip, regon, 5) adres, pod którym klient może złożyć reklamacje, w przypadku gdy adres ten będzie inny niż wymieniony w pkt. 4, 6) czas i miejsce dostawy, 9. Zamówienie jest złożone w chwili wybrania przez Klienta przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Z chwilą kliknięcia opcji „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” następuje zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy sklepem a Użytkownikiem. 10. Użytkownik posiadający konto w celu złożenia zamówienia powinien zalogować się na swoje konto. Użytkownik nie posiadający konta powinien wypełnić formularz poprzez podanie swoich danych oraz danych do wysyłki, zaakceptować regulamin zaznaczając opcję widoczną na ekranie, oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. 11. Złożenie zamówienia zostaje potwierdzone wiadomością e-mail wysłaną na adres poczty elektronicznej Użytkownika. 12. Do momentu przekazania paczki doręczycielowi Użytkownik ma możliwość anulowania lub zmiany zamówienia w tym celu powinien niezwłocznie skontaktować się z Administratorem. Dane do kontaktu z Administratorem podane są w Dziale III ust. 2. 13. Zobowiązania klienta w stosunku do Sprzedawcy wygasają z momentem zapłaty za zamówiony towar. 14. W przypadku bezpodstawnego uchylania się przez Klienta od odbioru przesyłki. Klient jest zobowiązany zwrócić Sklepowi wszelkie koszty, które sklep poniósł w związku z realizacją zamówienia. VI. Czas realizacji zamówień. 1. Realizacja zamówienia złożonego przez klienta biegnie od daty zaksięgowania wpłaty na wskazanym koncie bankowym lub od następnego dnia roboczego w przypadku wyboru opcji „za pobraniem”. Fartuchy kuchenne 5-9 dni roboczych, odzież zawodowa od 14 do 21 dni roboczych. 2. O przekazaniu zamówienia do wysyłki sklep poinformuje Użytkownika wiadomością wysłaną na podany w zamówieniu adres e-mail. 3. Czas doręczenia zamówienia uzależniony jest od wybranej przez użytkownika opcji dostawy. Administrator przewiduje następujące opcje dostawy: kurier DHL i Poczta Polska Paczka24. 4. Po przekazaniu paczki doręczycielowi, doręczyciel wyślę na podany przez użytkownika adres e-mail wiadomość w której będzie się znajdował link do śledzenia paczki. 5. W przypadku gdy Klient/Użytkownik ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej Sklep internetowy po potwierdzeniu zamówienia jest obowiązany poinformować Klienta o wysokości opłat należnych za dostarczeniem zamówionych towarów oraz wysyła mu fakturę VAT pro forma, na podstawie której Klient dokonuje płatności ceny, Po wpłynięciu ceny na konto Sklepu internetowego następuje realizacja zamówionego towaru, w sposób wskazany w zamówieniu. Terminy doręczenia wskazany w ust. 3 mogą ulec przedłużeniu nie dłużej jednak niż o 15 dni roboczych od terminów pierwotnych. 6. Termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 30 dni od dnia złożenia zamówienia przez Użytkownika. 7. Jeżeli z powodu niedostępności towarów objętych zamówieniem Sklep internetowy nie może zrealizować zamówienia w całości, Administrator zawiadomi o tym Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy i zwróci Klientowi wpłacone przez niego pieniądze na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego. W razie nie wskazania rachunku bankowego Sklep internetowy zwróci użytkownikowi pieniądze przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Zawiadomienie o niemożności zrealizowania umowy zostanie wysłane na adres e-mail Klienta wskazany w zamówieniu. VII. Płatności. 1. Klient składając zamówienie może dokonać następujących sposobów płatności: przelew, płatność za pobraniem (bez opłat). 2. Koszty dostarczenia zamówionego towaru pokrywa klient. Koszty są uzależnione od wagi zamówionych towarów oraz wielokrotności wysyłki (ponowne nadanie) i wynoszą odpowiednio: 14pln i więcej (wielokrotna wysyłka w przypadku nieskutecznego trzykrotnego doręczenia plus koszt zwrotu i dodatkowego doręczenia na życzenie Klienta). 3. Faktura VAT wysyłana jest za zgoda Klienta (przy rejestracji) na wskazany w zamówieniu adres e-mail. VIII. Ochrona danych osobowych- Polityka ochrony prywatności. 1. Przetwarzanie danych osobowych, podanych przez Klientów odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r., o ochronie danych osobowych. 2. Zakładając konto klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. 3. Podanie danych osobowych Klienta oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania zamówienia przez sklep internetowy. 4. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów marketingowych w tym na przesyłanie newslettera z informacją handlową. 5. Administratorem danych osobowych użytkowników jest Fartuchy-kuchenne.pl, Jędrzejowice 23, 27-400 Ostrowiec Św. 6. Administrator dokłada należytej staranności w celu ochrony prywatności użytkowników. Działania te przejawiają się przede wszystkim poprzez dobieranie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych. Administrator zabezpiecza dane osobowe użytkowników w szczególności poprzez nieudostępnianie ich osobom trzecim, oraz zapobiega przetwarzaniu ich wbrew przepisom prawa. Administrator sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych osobowych oraz w miarę swoich możliwości ogranicza dostęp do tych danych. 7. Zbiór danych użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych w dniu 17.02.2015 i jest wpisany po ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych. 8. Podstawę do przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda samych użytkowników, jak również upoważnienia ustawowe do przetwarzania danych niezbędnych w celu zawarcia z Administratorem umowy o świadczenie usług oraz realizacji usług świadczonych przez Administratora w ramach sklepu. 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Natomiast podanie danych osobowych, o których mowa w części IV regulaminu jest konieczne do zwarcia z Administratorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. 10. Dane podane przez użytkownika wykorzystywane są do celów kontaktowania się z użytkownikiem, księgowych, oraz innych związanych z realizacją umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W przypadkach wskazanych w regulaminie określone dane osobowe będą udostępniane innym użytkownikom w celu wykonania zawartej transakcji. Dane osobowe ponadto służą do weryfikacji osoby rejestrującej, oraz spełniania przez nią warunków regulaminu i przepisów prawa. 11. Dane kontaktowe użytkownika wykorzystywane są do przesyłania użytkownikowi przez Administratora informacji o sklepie internetowym oraz o świadczonych usługach w tym newslettera. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim. 12. Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. 13. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności w przypadku uzyskania informacji o korzystaniu przez użytkownika z usług platformy handlowej niezgodnie z regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami. 14. Administrator zapewnia realizację uprawnień użytkowników wynikających z ustawy o ochronie rannych osobowych (Dz. U z 2014r., poz. 1182 ze zm.), w tym prawa do dostępu do własnych danych osobowych, ich poprawy, oraz kontroli ich przetwarzania. W przypadku dokonania naruszenia przepisów w/w ustawy użytkownicy mogą wnieść pisemne, uzasadnione żądanie zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych. Użytkownicy są uprawnieni także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych przez Administratora w przypadku gdy platforma handlowa ma zamiar przetwarzać je w celach marketingowych lub w sytuacji przekazania danych osobowych innemu administratorowi. 15. Użytkownicy mają możliwość przeglądania i modyfikacji swoich danych osobowych na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Administrator zapewnia użytkownikom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, jej rozwiązania, oraz w innych przez prawo przewidziane. Odmowa usunięcia danych osobowych może nastąpić tylko w przypadkach przez prawo przewidziane, w szczególności do przypadków takich należy sytuacja, w której użytkownik nie uregulował swoich zobowiązań w stosunku do sklepu internetowego. 16. Administrator wykorzystuje adresy IP użytkowników w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych związanych z administracją serwerami. Adresy IP służą do zbierania danych statystycznych, informacji demograficznych. Dane opisane w zdaniu poprzednim mogą być wykorzystywane również łącznie z danymi podanymi przez użytkowników sklepu w celu realizacji usług w ramach platformy handlowej. 17. Sklep internetowy stosuje pliki cookies. Informacje zbierane przy pomocy cookies pozwalają dostosować usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji użytkowników platformy handlowej. Ponadto informacje te służą do opracowania statystyk dotyczących korzystania przez użytkowników ze sklepu internetowego. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej zapisywanie plików cookies może utrudniać korzystanie ze sklepu internetowego. Szerzej na temat plików cookies w załączniku pod nazwą polityka plików cookies dostępnym na stronie głównej www.fartuchy-kuchenne.pl. * zbiór danych osobowych został zgłoszony w dniu 17.02.2015, informacja o wpisie zbioru zostanie zamieszczona niezwłocznie po uzyskani zaświadczenia z numerem zbioru, o czym użytkownicy zostaną poinformowani. IX. Uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy. 1. Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) kodeksu cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie przez konsumenta zakupionego towaru. Prawo do odstąpienie przysługuje bez podania jakiejkolwiek przyczyn. 2. Prawo odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia objęcia przez Konsumenta w posiadanie towaru. 3. W celu odstąpienia od umowy klient, o którym mowa w ust. 1 winien złożyć stosowne oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie o odstąpieniu może nastąpić w formie pisemnej i następnie przesłane na adres administratora lub w formie elektronicznej, za pomocą wiadomości e- miał wysłanej na adres poczty elektronicznej administratora. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może nastąpić za pomocą przesłania do siedziby sprzedawcy lub na adres e-mail formularza o odstąpieniu stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe. 4. Dla zachowania terminu do złożenia oświadczenia wystarczy nadanie go na poczcie w przed końcem ostatniego dnia terminu, o którym mowa w ust. 1 lub wprowadzenie go do systemu informatycznego. 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To co strony sobie świadczyły nawzajem ulega zwrotowi. 6. W przypadku wykonania prawa odstąpienia od umowy Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta będącego konsumentem o otrzymaniu takiego oświadczenia wiadomością e-mail przesłaną na adres wskazany przez Klienta. 7. W przypadku skorzystania przez klienta z prawa odstąpienia od umowy proszę odesłać rzecz na adres z dopiskiem ZWROT, niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. 8. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Klient będzie obowiązany do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu towaru. 9. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 10. Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu płatności otrzymanych przez Klienta będącego konsumentem w terminie kilku dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, z tym że jeżeli sprzedawca nie odbiera towaru osobiście zwrot nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od doręczenia sprzedawcy zwróconego towaru, lub przesłania informacji o jego nadaniu na adres e-mail sprzedawcy. Zamówienia indywidualne nie podlegają zwrotowi. 11. Zwrot płatności następuje w takim sam sposób w jaki płatności dokonał Klient będący konsumentem, chyba że Klient wyraźnie zażyczy sobie innego sposobu zwrotu płatności. 12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; 8) zamawianych na miarę 9) zamawianych na indywidualne życzenie (zmiana kolorów, zmiana fasonu). Formularz zwrotu Odstąpienie od umowy na odległość Formularz wymiany towaru X. Reklamacje. 1. Administrator będący właścicielem sklepu internetowego odpowiada jako sprzedawca wobec Klienta, za niezgodność towaru z umową. 2. Klient ma prawo zgłosić reklamację w terminie 14 dni od dnia ujawnienia się wady towaru. 3. Klient będący konsumentem ma prawo do zgłoszenia reklamacji w ciągu dwóch lat od daty wydania mu produktu. 4. Dla zachowania terminu wystarczy nadanie informacji o reklamacji na poczcie, lub przesłanie jej na e-mail sprzedawcy przed upływem terminu. 5. Reklamacje wynikające z naruszenia praw Klienta należy kierować : Fartuchy-kuchenne.pl, ul. Jędrzejowice 23, 27-400 Ostrowiec Św. z dopiskiem REKLAMACJA. 6. Administrator zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie klienta kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. 7. Informacja o reklamacji powinna zawierać co najmniej: dane użytkownika, numer zamówienia, dokument potwierdzający nabycie towaru w sklepie internetowym. 8. Niezależnie od roszczeń z tytułu gwarancji Klientowi przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. XI. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną. 1. Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania sklepu internetowego, w takim zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. 2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem strony należy zgłaszać na adres: zamowienia@fartuchy-kuchenne.pl 3. Administrator zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie klienta kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. XII. Wypowiedzenie umowy na świadczenie usług. 1. Klient ma prawo do wypowiedzenia umowy świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym celu należy usunąć konto z ze sklepu internetowego. W przypadku wypowiedzenia umowy wszelkie dane Klienta zostają usunięte z serwisu. 2. Klientowi będącemu konsumentem, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia założenia konta w sklepie internetowym. Do odstąpienia stosuje się odpowiednio przepisy działu VIII regulaminu. XIII. Dane techniczne. Do prawidłowego korzystania ze sklepu internetowego niezbędny jest dostęp do Internetu. Sprawne działanie serwisu jest możliwe przy użyciu oprogramowania do przeglądania witryn internetowych. Minimalne wymagania dla przeglądarki to przeglądarka Internet Expolorer 7, Firefox 2, Opera 9.27, Safari 3.12. Ponadto użytkownik winien mieć włączoną usługę języka Javascript oraz zainstalowaną wtyczkę Adobe flash 9.045. XIV. Zmiany. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora. Zmiany będą publikowane w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach sklepu. W przypadku zmiany regulaminu Klienci zostaną o tym poinformowani na 14 dni przed wprowadzeniem zmian w życie. XV. Postanowienia końcowe. 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz ustawy o prawach konsumenta. 2. Usługodawca oświadcza, iż w celu prawidłowego działania serwisu użytkownik winien posiadać sprzęt komputerowy co najmniej średniej klasy. Nadto prawidłowe działanie z serwisu gwarantuję używanie najnowszych przeglądarek internetowych (w tym punkcie może Pan określić jaki sprzęt jest najwłaściwszy, tzn., procesor, system operacyjny itp.) 3. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu okazało się nieważne lub okaże się nieważne w przyszłości to traci ono moc a w jego miejsce wchodzą odpowiednie przepisy ustawowe, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień regulaminu. Załączniki: 1. Formularz odstąpienia. 2. Regulamin newslettera. 3. Polityka Cookies. Stary Regulamin Sklepu „SekretnySklepik.pl” oraz „fartuchy-kuchenne.pl” Definicje: Regulamin – niniejszy regulamin. Administrator – właściciel sekretnysklepik.pl oraz fartuchy-kuchenne.pl Serwis – platforma informatyczna, w formie portalu internetowego, funkcjonująca poprzez i przy użyciu sieci Internet o nazwie „sekretnysklepik.pl” oraz „fartuchy-kuchenne.pl, pod adresami www: http://www.sekretnysklepik.pl oraz http://fartuchy-kuchenne.pl, stworzona i utrzymywana przez Administratora, pełniąca funkcje sklepu internetowego, jak również, jeśli zezwalają na to aktualne funkcjonalności Serwisu, umożliwiająca wymianę informacji, komentarzy i poglądów. Zawartość – Dane i Materiały lub ich części, fragmenty, elementy, opracowania. Dane – wszelkie informacje, dane, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, nazwy, znaki, symbole, wizerunki, nagrania, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia umieszczone w ramach Serwisu przez Administratora, z których składa się Serwis. Materiały – wszelkie wypowiedzi, recenzje, informacje, dane, elementy, materiały, algorytmy, schematy, przedmioty praw własności intelektualnej, utwory, oznaczenia, nazwy, znaki, symbole, wizerunki, niezależnie od charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia zamieszczone w Serwisie przez Zarejestrowanych. Profil – konto Zarejestrowanego, w tym także zbiór Materiałów (w tym opis) zamieszczonych przez niego w ramach Serwisu. Towar – produkty i usługi, które można zamówić za pośrednictwem Serwisu. Rejestracja – czynność faktyczna wymagana dla uznania statusu Zarejestrowanego w rozumieniu Regulaminu i skutkująca założeniem Profilu. Użytkownik – zarówno Gość, jak i Zarejestrowany Gość – każda osoba, która poprzez dowolną swoją czynność zapozna się z Zawartością Zarejestrowany – osoba, która dokona skutecznej Rejestracji, mająca możliwość umieszczania Materiałów w ramach Serwisu. Postanowienia ogólne: Wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej, do Serwisu, jego nazwy,domeny internetowej i Danych stanowią wyłączną własność Administratora, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem. Serwis jest udostępniany poprzez stronę internetową www http://www.sekretnysklepik.pl oraz http://www.fartuchy-kuchenne.pl jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego. Serwis pełni funkcje sklepu internetowego oraz inne przewidziane przez dostępne w danej chwili funkcjonalności Serwisu.Korzystanie z Serwisu możliwe jest wyłącznie przy pomocy urządzenia pozwalającego Użytkownikowi na dostęp do sieci Internet, wykorzystującego oprogramowanie służące do przeglądania jej zasobów (Internet Explorer 7 i nowsze, Firefox 2 i nowsze, Opera 9.27 i nowsze, Safari 3.12 i nowsze) z włączoną obsługą języka Javascript oraz zainstalowaną wtyczką Adobe Flash 9.045 bez systemów blokujących wyświetlanie obiektów Flash, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail.Zabronione są wszelkie czynności, które destabilizowałyby pracę Serwisu, utrudniałyby dostęp do Serwisu lub Zawartości lub korzystanie z nich. Zabronione jest również podejmowanie innych działań na szkodę Administratora, Użytkowników lub zagrażających ich prawom lub interesom. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w pracy Serwisu wywołane działaniem siły wyższej, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników. Zabronione jest rozsyłanie spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania, bez wiedzy i wyraźnej zgody Administratora, działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej przy pomocy Serwisu, Materiałów lub w związku z nimi. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z Serwisu, w tym wynikającą z dokonywania konserwacji, zmian lub ulepszeń w jego pracy. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Administrator będzie w miarę możliwości informował Użytkowników poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów na stronie głównej lub innej stronie Serwisu. Rejestracja Rejestracja polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronach Serwisu, w którym Użytkownik podaje dobrowolnie swoje, następujące dane: Imię, nazwisko, numer telefonu, pseudonim, adres zamieszkania, adres e-mail. Ponadto Użytkownik może podać inne dane przewidziane w formularzu rejestracyjnym. W ramach formularza rejestracyjnego Użytkownik wybiera również hasło, którego będzie używał przy logowaniu się do Serwisu.Rejestracja wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia na formularzu rejestracyjnym, że Użytkownik zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia. Użytkownik zapewnia, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają niczyich praw, dóbr lub interesów, prawa lub tajemnicy chronionej ani dobrych obyczajów. Postanowienie to stosuje się również odpowiednio do hasła wybranego przez Użytkownika w ramach formularza rejestracyjnego.Po wypełnieniu i wysłaniu formularza rejestracyjnego i potwierdzeniu prawdziwości danych w nim zawartych, na adres email podany w formularzu może zostać wysłana wiadomość email od Administratora wskazująca sposób potwierdzenia dokonania Rejestracji. Administrator może uzależnić potwierdzenie Rejestracji od uwiarygodnienia danych wpisanych w formularzu rejestracyjnym.Rejestracja oraz dostęp do Serwisu są nieodpłatne. Zamówienia Warunkiem nabycia towaru za pośrednictwem Serwisu jest prawidłowe złożenie zamówienia (dalej „Zamówienie”). Zamówienie składa się poprzez wypełnienie stosownego formularza znajdującego się na stronach internetowych Serwisu. Zamówienie mogą być składane przez wszystkich Użytkowników, w tym zarówno Gości, jak i Zarejestrowanych, z tym zastrzeżeniem, że Goście przy składaniu każdego Zamówienia muszą każdorazowo podać swoje dane osobowe, w ramach stosownego formularza zamówienia.Zamówienie można złożyć wyłącznie za pośrednictwem Serwisu. W Zamówieniu Użytkownik określa: zamawiane towary, sposób płatności, sposób i adres na który towary mają być dostarczone. Ponadto, w ramach Zamówienia Gość podaje swoje dane, niezbędne do realizacji Zamówienia wyszczególnione w formularzu zamówienia. Umowa sprzedaży Towaru/Towarów objętych danym Zamówieniem pomiędzy Użytkownikiem, a Administratorem (dalej „Umowa”) zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Użytkownika od Administratora wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.Zamówienie zostanie zrealizowane w przypadku, gdy zamówiony Towar jest dostępny u Administratora. W przypadku niedostępności części Towarów objętych Zamówieniem Użytkownik otrzymuje stosowną informację, nie stanowiącą potwierdzenia złożonego zamówienia. W takim przypadku Użytkownik może podjąć decyzję o częściowej realizacji Zamówienia, wydłużeniu okresu oczekiwania lub anulowaniu Zamówienia w całości.Termin realizacji Zamówienia rozumiany jako czas, w którym Administrator skompletuje Zamówienie i przekaże do wysłania wybraną przez Użytkownika formą dostawy, jest wskazany na stronie internetowej Serwisu przy danym produkcie. Ceny i Płatności Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronach internetowych Serwisu podawane są w złotych polskich w wartościach brutto. Wiążąca dla Użytkownika jest cena podana przy danym Towarze w chwili złożenia Zamówienia.Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian cen Towarów znajdujących się na stronach internetowych Serwisu. Wprowadzone zmiany nie mają zastosowania do Zamówień złożonych przed zmianą ceny.Sposoby płatności za Towary i koszty dostawy Towarów zostały wskazane na stronie internetowej Serwisu w odpowiedniej zakładce. Prawo odstąpienia od Umów Użytkownikom nabywającym Towary jako Konsumenci przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od chwili wydania Towaru objętego Zamówieniem. Odstąpienie w okresie 10 dni od otrzymania Towarów przez Użytkownika odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.Odstąpienie w okresie od 11 do 30 dnia od otrzymania Towarów przez Użytkownika, stanowiące dodatkowe i dobrowolne zobowiązanie Administratora, jest możliwe pod warunkiem, że Użytkownik zwróci Towary bez jakichkolwiek śladów użytkowania oraz w niezniszczonym opakowaniu. Pisemne odstąpienie od Umowy powinno zostać wysłane przez Użytkownika do Administratora na adres: zamowienia@sekretnysklepik.pl, w formie scanu pisma wraz z podpisem. Jeśli odstąpienie zostało skutecznie dokonane w okresie do 10. dnia od otrzymania Towarów przez Użytkownika, wówczas Administrator przed dokonaniem zwrotu pieniędzy Użytkownikowi weryfikuje, czy odesłane (zwrócone) przez Użytkownika Towary odpowiadają warunkom wskazanym w art. 7 ust. 3 zd. 2 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (zwrot w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu). Jeśli odstąpienie zostało skutecznie dokonane w okresie od 11 do 30 dnia od otrzymania Towarów przez Użytkownika, wówczas Administrator przed dokonaniem zwrotu pieniędzy Użytkownikowi weryfikuje, czy odesłane (zwrócone) przez Użytkownika Towary nie noszą jakichkolwiek śladów użytkowania i czy zostały odesłane w niezniszczonym opakowaniu. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy zgodnie z powyższymi zapisami bieżącego paragrafu i pozytywnej weryfikacji, o której mowa w powyższych punktach, Administrator niezwłocznie zwraca Użytkownikowi należność za odesłany Towar oraz koszty dostawy towaru do Użytkownika (jeśli zapłata za Zamówienie nastąpiła z góry).Administrator nie przyjmuje paczek odesłanych za pobraniem i nie ponosi kosztów zwrotu (odesłania) Towaru przez Użytkownika. Korzystanie z Serwisu Korzystanie z Serwisu, inne niż składanie Zamówień, oznacza każdą czynność, która prowadzi do zapoznania się Użytkownika (zarówno Gościa, jak i Zarejestrowanego) z Zawartością. Takie korzystanie jest dobrowolne, nieodpłatne i nie wymaga od Użytkownika poczynienia żadnych formalności, w tym Rejestracji. Korzystanie z Zawartości, może polegać wyłącznie na wyświetlaniu, przeglądaniu lub odtwarzaniu Zawartości na użytek osobisty, wprost ze strony internetowej Serwisu. Korzystanie z Serwisu dozwolone jest wyłącznie w zakresie wynikającym z Regulaminu oraz zgodnie z jego postanowieniami. Użytkownik, korzystając z Serwisu, oświadcza że: nie przysługują mu jakiekolwiek prawa, w tym prawa autorskie bądź pokrewne do Zawartości, poza uprawnieniem do korzystania w sposób określony w Regulaminie oraz poza uprawnieniami do Materiałów przez niego zamieszczonych. Użytkownik, z zastrzeżeniem Materiałów przez niego zamieszczonych, nie jest uprawniony do jakiegokolwiek utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, upubliczniania, bądź rozpowszechniania Zawartości w sposób wykraczający poza dozwolony użytek osobisty. Poza uprawnieniami Zarejestrowanych jakie wynikają z możliwości zamieszczania Materiałów, nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w Serwis i w Zawartość, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania, ani inne elementy Serwisu i Zawartości; nie może dokonywać żadnych zmian, uzupełnień, modyfikacji lub innych czynności na Zawartości poza tymi wyraźnie dozwolonymi na podstawie niniejszego Regulaminu; w ramach Serwisu mogą być umieszczone reklamy lub inne treści komercyjne w różnych formach i godzi się na zapoznanie się z nimi. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż ewentualne, zamieszczone w ramach Zawartości informacje, w tym przykładowo rady, porady i wskazówki nie zastąpią porad i wskazówek udzielonych przez eksperta lub inną kompetentną osobę, po szczegółowej analizie konkretnego przypadku i jego wszystkich okoliczności. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność, możliwość zastosowania się do takich wskazówek lub porad oraz skutki ich zastosowania. W przypadku gdy w ramach funkcjonalności Serwisu możliwe będzie zamieszczenie Materiałów, zamieszczając Materiał w Serwisie Zarejestrowany oświadcza, że: zamieszczenie Materiału w Serwisie nie naruszy prawa, dobrych obyczajów ani niczyich praw i dóbr oraz ponosi za to oświadczenie pełną odpowiedzialność; zwolni Administratora, jego właścicieli, akcjonariuszy, udziałowców, pracowników lub współpracowników z roszczeń jakie mogą pojawić się w związku z utrzymywaniem i korzystaniem z Materiałów w ramach Serwisu, w tym zapłaci zasądzone lub uzgodnione wynagrodzenie, odszkodowanie lub zadośćuczynienie, dokona usunięcia skutków naruszenia i zadośćuczyni innym słusznym roszczeniom oraz pokryje wynikłe stąd koszty, w tym koszty obsługi prawnej z tym związane. Zagrożenie lub naruszenie praw Jeżeli zamieszczenie Materiału w ramach Serwisu zostało dokonane z naruszeniem prawa, praw, dóbr osobistych, dobrych obyczajów, uczuć, moralności, przekonań, zasad uczciwej konkurencji, know how, interesów, tajemnicy chronionej prawem Administrator, również w wyniku zawiadomienia o powyższych okolicznościach, podejmie stosowne działania celem zbadania danego przypadku, a w razie uprawdopodobnienia naruszenia doprowadzi do usunięcia z Serwisu tych Materiałów. Administrator może, przed ostatecznym rozpatrzeniem zawiadomienia, wezwać zawiadamiającego do uzupełnienia zawiadomienia lub do złożenia dalszych wyjaśnień. Procedura zablokowania dostępu Administrator ma prawo zablokować Użytkownikowi dostęp do Serwisu lub niektórych jego funkcjonalności oraz obciążyć Użytkownika karą umowną adekwatną do wyrządzonej szkody , gdy: Użytkownik korzysta z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującym prawem lub narusza postanowienia niniejszego Regulaminu. Działania Użytkownika (lub osób z nim spokrewnionych lub poinformowanych o zamówieniu i na wyraźne jego życzenie) przedstawiające opinii publicznej nieprawdziwą historię zamówienia oraz te które negatywnie wpływają na dobre imię, naruszają dobra osobiste lub w inny sposób wyrządzają lub mogą wyrządzić szkodę Administratorowi, Serwisowi lub innym osobom ( np. przez negatywne i niezgodne ze stanem faktycznym wynikającym z dokumentacji i historii zamówienia) wpisy w internecie (fora,FB, portale konsumenckie). Dane podane przez Zarejestrowanego wymagają dodatkowej weryfikacji, o której mowa w Regulaminie, w tym w przypadku wątpliwości co do ich zgodności ze stanem rzeczywistym. Administrator poinformuje Użytkownika o zablokowaniu. Niezależnie od powyższego Administrator może wyznaczyć termin na przywrócenie stanu zgodnego z prawem lub Regulaminem. W przypadku zastosowania się do powyższego Administrator może odblokować dostęp Użytkownika do Serwisu lub jego określonych funkcjonalności oraz skierować sprawę na drogę postępowania sądowego. Dane osobowe Administratorem danych („Dane”), podanych przez Użytkownika w ramach Rejestracji („Zarejestrowani”) lub składania Zamówienia („Goście”), jest Administrator. Dane przetwarzane będą w związku z funkcjonowaniem Serwisu oraz Umów zawartych za jego pośrednictwem, wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów administratorów lub odbiorców danych oraz celach, na które Użytkownik wyrazi zgodę (w tym celach marketingowych). Użytkownik ma prawo dostępu do treści Danych oraz do ich poprawiania. Podanie Danych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednak ich niepodanie uniemożliwia dokonanie Rejestracji lub złożenie Zamówienia. Ze względu na proces wysyłki zamówienia nie mogą być składane anonimowo. Dane chronione są zgodnie z obowiązującymi przepisami przy wykorzystaniu zabezpieczeń technicznych, w tym m .in. serwer na którym znajduje się oprogramowanie znajduje się w zabezpieczonym, stale monitorowanym, specjalnie do tego przeznaczonym pomieszczeniu, Dane są przechowywane i przetwarzane z wykorzystaniem najnowszych algorytmów przetwarzania i przechowywania danych. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Za zgodą Użytkownika Dane mogą również zostać udostępnione innym podmiotom. Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych. Administrator stosuje pliki „cookies”. Informacje zbierane przy pomocy „cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” nie uniemożliwia korzystanie z Serwisu, może jednak spowodować pewne utrudnienia lub ograniczenia w korzystaniu z Serwisu. Reklamacje Każdy Użytkownik ma prawo złożyć reklamację w razie stwierdzonej niezgodności towaru z umową. Reklamacje należy składać niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni od dnia wykrycia niezgodności. Reklamacje należy składać Administratorowi w formie pisemnej, wraz z dowodem zakupu Towaru oraz dokładnym opisem przyczyn reklamacji. W reklamacji Użytkownik powinien wskazać wybrany przez siebie sposób doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową. Administrator w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Użytkownika.Przed odebraniem przesyłki Użytkownik powinien sprawdzić stan opakowania. W przypadku, gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia, należy w obecności doręczyciela sporządzić protokół szkody. Do reklamacji związanej z transportem przesyłki należy załączyć informacje na temat daty i sposobu doręczenia towaru, a także informacje na temat doręczyciela. Administrator podkreśla, że różnice dotyczące barw zakupionych Towarów nie stanowią podstawy reklamacji, jeżeli wynikały z innych ustawień, bądź parametrów, monitora Użytkownika. Postanowienia końcowe Skorzystanie z Serwisu równoznaczne jest z zaakceptowaniem Regulaminu. Niezależnie od powyższego, dokonanie skutecznej Rejestracji wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia na formularzu rejestracyjnym, że Zarejestrowany zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne od opublikowania ich na stronie internetowej Serwisu. Zamówienia złożone przed wprowadzeniem zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w momencie złożenia Zamówienia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania z Serwisu, w tym wynikającą z dokonywania konserwacji, zmian lub ulepszeń w jego pracy. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Sprzedawca będzie w miarę możliwości informował poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów pod adresem, na którym Serwis jest umieszczony. Użytkownik ma prawo w każdym czasie zażądać usunięcia swojego Profilu, co jest wiążące dla Administratora. Administrator ma również prawo podjąć decyzję o zaprzestaniu lub zawieszeniu świadczenia usług Serwisu. W takim przypadku poinformuje Użytkowników, zamieszczając w Serwisie stosowną informację. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Administratora oraz Użytkownika. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Click Shop | Hosting home.pl