Produkt dnia
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
 
Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.FARTUCHY-KUCHENNE.PL

 • Postanowienia ogólne
  • Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.faruchy-kuchenne.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia nieodpłatnych usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego. Sklep Internetowy prowadzi Katarzyna Pasterczyk, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Fartuchy-kuchenne.pl Katarzyna Pasterczyk, Jędrzejowice 23, 27-400 Ostrowiec Św., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr 552/2016, NIP 6611804305, Regon 356911740.
  • Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:
   • adres poczty elektronicznej: zamowienia@fartuchy-kuchenne.pl,
   • pod numerem telefonu: 795 052 252
   • formularz kontaktowy dostępny pod adresem: www.fartuchy-kuchenne.pl/kontakt
  • Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.faruchy-kuchenne.pl w zakładce ,,Regulamin” w sposób umożliwiający jego przetwarzanie, pobieranie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie.
  • Informacje o Towarach oferowanych przez sklep internetowy, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe, nie stanowią oferty sprzedaży, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  • Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Złożone zamówienie oraz zamówienia już wcześniej dokonane widoczne są również na koncie klienta założonym na stronie internetowej sklepu.
  • Sprzedawca za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzi sprzedaż Towarów oraz świadczy następujące nieodpłatne usługi na rzecz Użytkowników:
   • założenie i korzystanie przez Klienta z konta na stronie internetowej Sklepu internetowego;
   • usługa newsletter – usługa polegająca na nieodpłatnym przesyłaniu przez Usługodawcę za uprzednią zgodą wyrażoną przez Klienta na wskazany adres e-mail informacji dot. Sklepu internetowego, w szczególności o promocjach, nowościach i aktualnych cenach produktów dostępnych Sklepie Internetowym w sprzedawanych;
  • W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 • Definicje

  Użyte w regulaminie definicje oznaczają:

  • Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego;
  • Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.2017 poz. 459 ze zm.)
  • Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
  • Regulamin – niniejszy dokument;
  • Sklep internetowy - sklep internetowy prowadzony przez sprzedawcę pod adresem www.fartuchy-kuchenne.pl;
  • Sprzedawca - Katarzyna Pasterczyk, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą FARTUCHY-KUCHENNE.PL KATARZYNA PASTERCZYK pod adresem: Jędrzejowice 23, 27-400 Ostrowiec Św., NIP 6611804305, Regon 356911740;
  • Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, który klient może nabyć/ wypożyczyć w Sklepie Internetowym;
  • Umowa sprzedaży – umowa w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a klientem za pośrednictwem Sklepu Internetowego z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość,
  • Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
  • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  • Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, korzystająca ze usług dostępnych w Sklepie Internetowym;
  • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru oraz dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.
 • Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego.
  • Do prawidłowego korzystania ze sklepu internetowego niezbędny jest dostęp do Internetu. Sprawne działanie serwisu jest możliwe przy użyciu oprogramowania do przeglądania witryn internetowych. Minimalne wymagania dla przeglądarki to przeglądarka Internet Expolorer 7, Firefox 2, Opera 9.27, Safari 3.12. Ponadto użytkownik winien mieć włączoną usługę języka Javascript oraz zainstalowaną wtyczkę Adobe flash 9.045.
  • Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, w tym korzystanie przez Klienta ze Sklepu Internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu, jak również w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje.
  • Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
 • Świadczenie nieodpłatnych usług drogą elektroniczną. Procedura zakładania konta.
  • Usługa prowadzenie Konta Użytkownika dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Użytkownikowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Użytkownikowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.
  • Rejestracja jest dobrowolna i nieodpłatna. Rejestracja konta Użytkownika w Sklepie internetowym następuje przez naciśnięcie na stronie głównej Sklepu internetowego zakładki „zarejestruj się” oraz wypełnienie formularza rejestracji. Podczas rejestracji Klient wprowadza adres e-mail oraz hasło a następnie potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu i akceptuje jego treść. Kolejnym etapem rejestracji jest naciśniecie „Zarejestruj się”, po czym na podany adres email, zostaje wysłana wiadomość potwierdzająca zarejestrowanie konta Klienta. Zalogowanie do Sklepu internetowego możliwe jest po kliknięciu w link aktywacyjny, przesłany na podany przez Użytkownika w trakcie rejestracji adres e-mail.
  • Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta zostaje zawarta z chwilą dokonania Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie. Zawierając umowę o świadczenie usługi prowadzenia Konta Użytkownik oświadcza jednocześnie, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę w celu świadczenia tejże usługi.
  • Użytkownik może w każdym czasie usunąć swoje konto bez podania przyczyny, co jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usługi prowadzenia konta. W celu usunięcia konta Użytkownik winien po zalogowaniu na swoje konto w panelu Moje Konto kliknąć link usuń konto, a następnie informacje potwierdzić droga mailową: zamowienia@fartuchy-kuchenne.pl w temacie wpisując: usuń konto.
  • Użytkownik zobowiązuje się do zachowania należytej staranności w zdefiniowaniu bezpiecznego hasła i zachowaniu w poufności hasła dostępu do swojego Konta w Sklepie Internetowym.
  • Właściciel Sklepu nie ponosi odpowiedzialności za skutki ujawnienia przez Użytkownika danych logowania do konta osobom trzecim.
  • Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej Użytkownika, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
  • Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Użytkownik, który wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji handlowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie procesu rejestracji bądź poprzez wpisanie adresu e-mail w odpowiednim miejscu na stronie głównej Sklepu Internetowego, a następnie naciśnie przycisku oznaczonego kopertą, znajdującego się po prawej stronie miejsca przeznaczonego do wskazania adresu e-mail. Po dokonaniu jednej z tych czynności Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na podany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania zlecenia świadczenia usługi. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
  • Przed wyrażeniem zgodny na otrzymywanie newslettera Użytkownik obowiązany jest zapoznać się z niniejszym regulaminem. Zawierając umowę o świadczenie usługi newslettera Użytkownik oświadcza jednocześnie, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem i zaakceptował postanowienia w nim zawarte oraz że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę w celu świadczenia usługi. Umowę o świadczenia usługi newslettera Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć wysyłając wiadomość e-mail na adres zamowienia@fartuchy-kuchenne.pl w temacie wpisując: usuń z newsletter.
 • Zasady i procedura składania zamówień. Zawarcie Umowy sprzedaży.
  • Przed złożeniem zamówienia w sklepie Klient zobowiązany jest uważnie zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Składając zamówienie Klient oświadcza jednocześnie, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem i zaakceptował postanowienia w nim zawarte oraz że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę w celu zrealizowania zamówienia.
  • Zamówienia można składać 24h na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
  • Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT, a nie zawierają kosztów dostawy.
  • Cena podana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
  • Ewentualne zmiany cen towarów będą obowiązywały od momentu wprowadzenia ich do systemu informatycznego sklepu i nie dotyczą zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem.
  • Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu po przejściu całej procedury składania zamówienia. W zamówieniu Klient dokonuje, w szczególności:
   • wyboru zamawianego Towaru;
   • oznaczenia adresu dostawy;
   • wyboru potwierdzenia transakcji (paragon fiskalny, faktura VAT);
   • wyboru formy płatności oraz dostawy Towaru.
  • Podczas składania zamówienia Klient powinien podać prawidłowe dane umożliwiające kontakt i dostarczenie mu zamówionego towaru – Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.
  • O kosztach dostawy Klient jest informowany bezpośrednio przy wyborze sposobu dostawy w trakcie składania zamówienia. Do kwoty zamówienia wlicza się wszystkie produkty objęte jednym zamówieniem.
  • Po dokonaniu przez klienta wszystkich niezbędnych czynności, oraz podaniu danych niezbędnych do prawidłowego złożenia zamówienia, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie będzie zawierać następujące informacje:
   • przedmiot zamówienia;
   • cenę jednostkową każdego zamówionego towaru oraz cenę łączną zamówienia. Cena będzie zawierać w sobie podatek VAT oraz koszt dostawy;
   • sposób i termin dokonania płatności;
   • dane identyfikujące sprzedawcę, w szczególności informacje o firmie, adresie do korespondencji, NIP, REGON;
   • adres, pod którym klient może złożyć reklamacje, w przypadku gdy adres ten będzie inny niż wymieniony w pkt. 4;
   • czas i miejsce dostawy.
  • Zamówienie zostaje przez Klienta złożone z chwilą wybrania przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
  • Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia oraz link, poprzez naciśnięcie którego Klient akceptuje zamówienie.
  • Po akceptacji zamówienia przez klienta poprzez naciśniecie linku aktywacyjnego, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
  • Klient ma prawo anulowania bądź dokonania zmian w złożonym zamówieniu do momentu przekazania zamówienia Przewoźnikowi do wysyłki. Po przekazaniu zamówienia do wysyłki, Klientowi, będącemu konsumentem, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy na zasadach określonych pkt IX niniejszego Regulaminu.
  • Zobowiązania Klienta w stosunku do Sprzedawcy wygasają z momentem zapłaty za zamówiony towar.
  • W przypadku nieodebrania przesyłki przez Klienta Sprzedawca podejmie czynności zmierzające do ustalenia przyczyn jej nieodebrania, kontaktując się telefonicznie z Klientem oraz Przewoźnikiem. W sytuacji stwierdzenia, że przyczyny nieodebrania przesyłki leżą po stronie Klienta, Sprzedawca ma prawo obciążyć go kosztami przesyłki zwrotnej oraz kosztami dodatkowego doręczenia.
 • Płatności.
  • Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
  • Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
   • przelewem na konto bankowe (przedpłata);
   • przy odbiorze zamówienia (przesyłka za pobraniem)
  • Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.
  • Faktura VAT wysyłana jest za zgodą Klienta (udzieloną podczas rejestracji) na wskazany w zamówieniu adres e-mail.
 • Czas realizacji zamówień.
  • Czas realizacji zamówienia uzależniony jest głównie od dostępności Towarów, wybranej przez Klienta formy płatności, oraz dokonanego przez Klienta wyboru formy dostawy. Formy dostawy podane są na Stronie internetowej Sklepu.
  • Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia w dniu zaksięgowania wpłaty na wskazanym koncie bankowym lub w następnym dniu roboczym w przypadku wyboru opcji „za pobraniem”.
  • Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej Sklepu przy każdym z produktów informację o terminie wysyłki, wynikającym z dostępności produktów, od którego to terminu uzależniony jest całkowity czas realizacji zamówienia.
  • Zasadniczo całkowity czas realizacji zamówienia nie przekracza 21 dni roboczych , przy czym czas ten może ulec wydłużeniu przy zamówieniach powyżej 20 sztuk, o czym Klient zostanie poinformowany w wiadomości e-mail.
  • W razie opóźnienia Sklepu z realizacją zamówienia w terminach wskazanych w pkt VII ust. 4 Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy, co nie wyłącza przysługujących Klientowi będącemu konsumentem uprawnień do odstąpienia od umowy, wskazanych w punkcie IX niniejszego regulaminu.
  • Jeżeli z powodu niedostępności towarów objętych zamówieniem nie jest możliwe zrealizowanie zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta w wiadomości e- mail, wysłanej na adres wskazany w zamówieniu, w treści której wskazany zostanie ewentualny przybliżony termin dostępności towaru. Jeśli Klient nie zdecyduje się na oczekiwanie na zamówiony towar i poinformuje o tym Sprzedawcę, nastąpi niezwłocznie zwrot uiszczonej ceny na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.
  • O przekazaniu zamówienia do wysyłki sklep poinformuje Użytkownika wiadomością wysłaną na podany w zamówieniu adres e-mail.
  • W przypadku gdy Klient ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej Sklep internetowy po potwierdzeniu zamówienia jest obowiązany poinformować Klienta o wysokości kosztu dostawy Towaru, a następnie wysyła mu fakturę VAT pro forma, na podstawie której Klient dokonuje płatności ceny. Po wpłynięciu ceny na konto Sklepu internetowego następuje realizacja zamówionego towaru, w sposób wskazany w zamówieniu. Terminy doręczenia wskazany w ust. 4 w przypadku przesyłek zagranicznych mogą ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o 15 dni roboczych.
 • Ochrona danych osobowych - Polityka ochrony prywatności.
  • Przetwarzanie danych osobowych, podanych przez Klientów odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r., o ochronie danych osobowych.
  • Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach procedury składania zamówienia , w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług nieodpłatnych usług drogą elektroniczną, lub w ramach innych procedur określonych w regulaminie jest Sprzedawca.
  • Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz w innych celach określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest przez Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
  • Użytkownik przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta, natomiast niepodanie określonych danych w procesie składania Zamówienia uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta.
  • Użytkownik, który przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, a w przypadkach przewidzianych przepisami prawa żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
  • Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
  • Administrator dokłada należytej staranności w celu ochrony prywatności Użytkowników. Działania te przejawiają się przede wszystkim poprzez dobieranie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych. Administrator zabezpiecza dane osobowe Użytkowników w szczególności poprzez nieudostępnianie ich osobom trzecim, oraz zapobiega przetwarzaniu ich wbrew przepisom prawa.
  • Dane osobowe podane przez Użytkownika wykorzystywane są do celów związanych z realizacją umów o świadczenie usług drogą elektroniczną określonych w Regulaminie.
  • Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.
 • Uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy.
  • Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie przez konsumenta zakupionego towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem (na adres Sprzedawcy bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej)
  • Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Klient może skorzystać w tym celu ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu, który zostaje przesłany do Klienta wraz z towarem oraz jest dostępny na stronie internetowej Sklepu.
  • W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
  • Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  • Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  • Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
  • W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Klient będzie obowiązany do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu towaru.
  • Zwrot płatności następuje w takim sam sposób w jaki płatności dokonał Klient będący konsumentem, chyba że Klient wyraźnie zażyczy sobie innego sposobu zwrotu płatności.
  • W przypadku wykonania prawa odstąpienia od umowy Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta będącego konsumentem o otrzymaniu takiego oświadczenia wiadomością e-mail przesłaną na adres wskazany przez Klienta.
  • Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
  • Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  • Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb ( rzeczy dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta na jego życzenie, np. rzeczy zamawiane na miarę, w stosunku do których na życzenie Klienta nastąpiła zmiana koloru bądź fasonu).
 • Reklamacje.
  • Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia produktu wolnego od wad. Reklamacje rozpatrywane są w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U.2017 poz. 459 ze zm.) lub gwarancję jakości – w zależności od wyboru Klienta.
  • Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może składać w dowolnej formie. Sprzedawca preferuje formę pisemną na adres siedziby Sprzedawcy wskazany w pkt 1.1 Regulaminu.
  • Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
  • Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres e-mail wskazany w pkt. 1.2 Regulaminu. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.
  • Klient może skorzystać z udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu Internetowego Formularza reklamacji.
 • Gwarancja.
  • Towary sprzedawane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego są objęte gwarancją, udzielaną przez Sprzedawcę.
  • Podstawę do zgłoszenia roszczenia z tytułu gwarancji stanowi dowód zakupu (paragon lub faktura).
  • Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
  • Klient realizuje swoje uprawnienia z tytułu gwarancji, poprzez zgłoszenie reklamacyjne przesłane na adres Sprzedawcy wskazany w pkt 1.1. Regulaminu.
  • Gwarant zapewnia, że Towar jest wolny od wad konstrukcyjnych i materiałowych. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady konstrukcyjne i materiałowe powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Towarze. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych Towaru, uszkodzeń powstałych w wyniku zużycia Towaru, bądź uszkodzeń wynikłych z niewłaściwego użytkowania Towaru w tym z braku jego należytej konserwacji. W przypadku stwierdzenia wady konstrukcyjnej bądź materiałowej Towaru powstałej z przyczyn tkwiących w Towarze, Gwarant dokona nieodpłatnej naprawy Towaru. W przypadku gdyby w ocenie Gwaranta usunięcie wady konstrukcyjnej lub materiałowej Towaru poprzez naprawę Towaru nie było możliwe, gwarant wymieni Towar na wolny od wad.
  • W przypadku gdy reklamowany towar nie występuje już w ofercie handlowej Sklepu, Klientowi przysługuje prawo wyboru innego dowolnego produktu dostępnego w Sklepie o cenie równej bądź wyższej od ceny towaru reklamowanego, z obowiązkiem zapłaty różnicy w cenie towarów.
  • Wady Towaru ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane w możliwie najkrótszym terminie, nieprzekraczającym 14 dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia reklamacyjnego. W przypadku gdyby w ocenie Gwaranta usunięcie wady konstrukcyjnej bądź materiałowej Towaru nie było możliwe, Gwarant wymieni Towar na wolny od wad w terminie 14 dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia reklamacyjnego.
  • Okres gwarancji na Towar wynosi 24 miesiące, licząc od daty sprzedaży Towaru.
  • Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z brakiem możliwości korzystania z Towaru w czasie trwania procesu reklamacyjnego.
 • Rękojmia.
  • Sprzedawca ponosi ustawową odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Towaru zakupionego za pośrednictwem strony ,,Fartuchy-Kuchenne.pl” , wynikającą z art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2017 poz. 459 ze zm.).
  • Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Klient może zamiast proponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie wady a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu pozostaje do wartości Towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
  • Jeżeli Towar ma wady, Klient może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów .
  • Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
  • Sprzedawca zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszonego żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni od daty jego otrzymania.
 • Postanowienia końcowe.
  • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz ustawy o prawach konsumenta.
  • Strony nie mogą w drodze umowy znieść lub ograniczyć postanowień zawartych w w/w ustawach.
  • Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie www.fartuchy-kuchenne.pl

 

Formularz reklamacji towaru

Wzór Formularza Odstąpienia Od Umowy

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl